Antic Perfil del Contractant

En aquesta web es mostren les licitacions anteriors al 9/3/18
Ens
 • Nom: Ematsa
Ens
 • Nom: Ematsa

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ FACULTATIVA, DE REDACCIÓ DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, I DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, DELS TREBALLS DE MILLORA A EXECUTAR AL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA

Estat: Adjudicació

Ematsa

Informació General

 • Expedient: C021_17
 • Data de publicació de l'anunci: 14/07/2017 09:57 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 16/08/2017 15:18 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ematsa
 • Impulsor:
  Ematsa
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert amb publicitat al Perfil del Contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Un sol Criteri
 • Termini de presentació d'ofertes: 26/07/2017 14:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: Veure plec de clàusules economicoadministratives i tècniques.
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 20.750,00 €
 • Te lots?: No
 • Import iva: 4.357,50 €

Adjudicació

 • Data de l'acord: 11/08/2017
 • Data de publicació de l'acord: 16/08/2017
 • Observacions: *Lot número 1: TENGI CONSULTORIA TECNICA, SL, per un preu de 1.827,00 EUR. *Lot número 2: CIG ENGINYERIA, SLP, per un preu de 1.215,27 EUR. *Lot número 3: CIG Enginyeria, SLP, per un preu de 925,44 EUR. *Lot número 4: MONUR ENGINYERS, SLP, per un preu de 7.494,00 EUR.

Esmenes

 • Descripció: Es convoca Mesa de Contractació per a l'obertura pública dels sobres número 2 (proposició económica) el proper dijous, 3 d'agost de 2017, a les 10:00h. L'acte tindrà lloc a les oficines d'EMATSA (Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n de Tarragona).

Lloc de presentació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

Lloc d'informació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

NORMATIVA