Antic Perfil del Contractant

En aquesta web es mostren les licitacions anteriors al 9/3/18
Ens
 • Nom: Ematsa
Ens
 • Nom: Ematsa

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ABASTAMENT D’AIGUA DE LA URBANITZACIÓ PALLARESOS PARK

Estat: Pendent adjudicació

Ematsa

Informació General

 • Expedient: C022_18
 • Data de publicació de l'anunci: 08/03/2018 10:24 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ematsa
 • Impulsor:
  Ematsa
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert amb publicitat al Perfil del Contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Un sol Criteri
 • Termini de presentació d'ofertes: 26/03/2018 14:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: El termini d’execució del contracte es fixa en 6 mesos.
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 733.296,16 euros
 • Te lots?: No

Esmenes

 • Descripció: Es convoca Mesa de Contractació per a l'obertura pública de les proposicions el proper divendres, 13 d'abril de 2018, a les 9:30h. L'acte tindrà lloc a les oficines d'EMATSA (Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n Tarragona).

Observacions

 • ADJUDICACIÓ CONDICIONADA El projecte d’obres objecte del present procediment de contractació haurà de ser aprovat per part de l’Ajuntament dels Pallaresos. Per aquest motiu, es fa constar expressament que l’adjudicació del present contracte resta condicionada a l’aprovació definitiva del projecte i que, de no produir-se, l’empresa que resulti proposada com a adjudicatària no meritarà cap dret enfront d’Ematsa.

Lloc de presentació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

Lloc d'informació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

NORMATIVA