Antic Perfil del Contractant

En aquesta web es mostren les licitacions anteriors al 9/3/18
Ens
 • Nom: Ematsa
Ens
 • Nom: Ematsa

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE LECTURES DE COMPTADORS D’AIGUA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE L’ÀMBIT DE L’EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA, SA (EMATSA)

Estat: Adjudicació

Ematsa

Informació General

 • Expedient: C056_17
 • Data de publicació de l'anunci: 16/11/2017 14:20 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 08/01/2018 11:17 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ematsa
 • Impulsor:
  Ematsa
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert amb publicitat al Perfil del Contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Veure plec de clàusules administratives i econòmiques.
 • Termini de presentació d'ofertes: 28/11/2017 14:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: El termini de durada del present contracte queda establert en 1 any. El contracte es podrà prorrogar per 1 anualitat més.
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 340.800,00 €
 • Te lots?: No
 • Import iva: 71.568,00 €

Adjudicació

 • Data de l'acord: 02/01/2018
 • Empresa adjudicatària: AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU.
 • Import: Preus unitaris resultants de la seva proposició.

Esmenes

 • Descripció: Es convoca Mesa de Contractació per a l'obertura pública de les proposicions el proper divendres, 1 de desembre de 2017, a les 11:00h. L'acte tindrà lloc a les oficines d'EMATSA (Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n Tarragona).
 • Descripció: En data 11 de desembre de 2017 es publica l'informe de valoració tècnica de les proposicions i es convoca a la sessió pública de la mesa de contractació per tal de fer, si s'escau, la corresponent proposta d'adjudicació el proper dimarts 12 de desembre de 2017 a les 10:00h a les oficines d'EMATSA (Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n Tarragona).

Lloc de presentació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

Lloc d'informació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

NORMATIVA