Antic Perfil del Contractant

En aquesta web es mostren les licitacions anteriors al 9/3/18
Ens
 • Nom: Ematsa
Ens
 • Nom: Ematsa

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER AL FUNCIONAMENT DE LA PLANTA EMBOTELLADORA D’AIGUA D’EMATSA

Estat: Adjudicació

Ematsa

Informació General

 • Expedient: C053_17
 • Data de publicació de l'anunci: 30/10/2017 13:54 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 29/11/2017 09:50 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ematsa
 • Impulsor:
  Ematsa
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert amb publicitat al Perfil del Contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Un sol Criteri
 • Termini de presentació d'ofertes: 13/11/2017 14:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: La participació en el present procediment de contractació està reservada als Centres Especials de Treball i a les empreses d’inserció regulades a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, reguladora del règim de les empreses d’inserció.
 • Termini d'execució: La durada del contracte es fixa per un període inicial de 1 any. Prorrogable 1 any més
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 59.400,00 €
 • Te lots?: No
 • Import iva: 12.474,00 €

Adjudicació

 • Data de l'acord: 24/11/2017
 • Data de publicació de l'acord: 29/11/2017
 • Empresa adjudicatària: FUNDACIÓ TALLER OCUPACIONAL PROMOCIÓ MINUSVÀLIDS DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA
 • Import: 22.000,00 euros/anual

Esmenes

 • Descripció: Es convoca Mesa de Contractació per a l'obertura pública dels sobres número 2 (proposició econòmica) el proper dijous, 16 de novembre de 2017, a les 13:00h. L'acte tindrà lloc a les oficines d'EMATSA (Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n de Tarragona).

Lloc de presentació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

Lloc d'informació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

NORMATIVA