Antic Perfil del Contractant

En aquesta web es mostren les licitacions anteriors al 9/3/18
Ens
 • Nom: Ematsa
Ens
 • Nom: Ematsa

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REPOSICIÓ DELS DOMOS I LA CANONADA DEL REACTOR BIOLÒGIC DE L’EDAR DE TARRAGONA NORD

Estat: Adjudicació

Ematsa

Informació General

 • Expedient: C047_17
 • Data de publicació de l'anunci: 18/09/2017 14:45 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 24/10/2017 09:44 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ematsa
 • Impulsor:
  Ematsa
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert amb publicitat al Perfil del Contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Veure plec de clàusules administratives i econòmiques.
 • Termini de presentació d'ofertes: 04/10/2017 14:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: Es fixa en 2 mesos, a comptar de la data d’efecte que consti en el document de formalització del contracte. En qualsevol cas, es fa constar de forma expressa que les prestacions objecte de contracte hauran d’estar finalitzades abans del dia 15 de desembre de 2017.
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 258.313,90 €
 • Te lots?: No
 • Import iva: 54.245,92 €

Adjudicació

 • Data de l'acord: 19/10/2017
 • Empresa adjudicatària: LLABERIA PLÀSTICS, SL.
 • Import: 258.313,90 € (més l’IVA corresponent)

Esmenes

 • Descripció: Es convoca Mesa de Contractació per a l'obertura pública dels sobres número 2 (proposició econòmica) el proper dimarts, 10 d'octubre de 2017, a les 11:00h. L'acte tindrà lloc a les oficines d'EMATSA (Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n de Tarragona).

Lloc de presentació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

Lloc d'informació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

NORMATIVA